Vienošanās

Saistošie noteikumi

Jūs atrodaties tīmekļa vietnē www.webmoney.lv (turpmāk - “Serviss”), ar kuras palīdzību varat veikt WebMoney Transfer sistēmā esošo elektroniskās naudas maku papildināšanu.

Ņemiet vērā, sākot lietot Servisu un nosūtot mums (SIA "Digital Retail", reģistrācijas nr. 40103535575, juridiskā adrese - Maskavas iela 108/110-50, Rīga, LV-1003) attiecīgu pieteikumu, Jūs atzīstat šos noteikumus sev par saistošiem. Jums ir jāgarantē to ievērošana, pretējā gadījumā mēs paturam sev tiesības vienpusēji un bez iepriekšējas brīdināšanas atteikties ar Jums sadarboties.

Mums nav pienākums obligāti nodrošināt Jums Servisu, ja kādu, no Jums tieši neatkarīgu, apstākļu pēc mēs esam nolēmuši ar Jums nesadarboties. Mums nav pienākums skaidrot Jums šādus atteikuma iemeslus.

Mēs vienpusēji un bez iepriekšējas paziņošanas, saskaņā ar mūsu ieskatiem, varam koriģēt Jūsu izmantojamā Servisa apjomu, neskatoties uz Jūsu iepriekšējo Servisa lietošanas pieredzi. Tas pats attiecas uz šiem noteikumiem, kuru aktuālā redakcija būs vienmēr atrodama tīmekļa vietnē www.webmoney.lv.


Mūsu statuss

Ņemiet vērā, ka mēs nekādā veidā nepārstāvam maksājumu sistēmu WebMoney Transfer un nerīkojamies tās vārdā. Mums nav nekādu līgumsaistību vai citu pienākumu saistībā ar to.

Mēs darbojamies kā neatkarīga Latvijas Republikas komercsabiedrība saskaņā ar Latvijas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, un uz šī pamata piedāvājam Jums izmantot Servisu.


Servisa īpašie noteikumi

Lūdzu sekojiet norādēm un šajā vietnē sniegtajai informācijai, lai pilnvērtīgi un sekmīgi lietotu Servisu.
Ņemiet vērā, ka mēs nodrošinām Servisu “as is” režīmā, kas nozīmē, ka mēs negarantējam nepārtrauktu Servisa funkcionēšanu.

Atcerieties, tā kā Jūsu Servisa izmantošanas mērķis ir veiksmīga WebMoney Transfer sistēmas elektroniskā naudas maka papildināšana, uz Jums tieši attiecas juridiskie dokumenti, kas atrodami tīmekļa vietnē www.webmoney.ru.

Serviss, kas ir pretējs šiem vai WebMoney Transfer sistēmas noteikumiem, nav iespējams.


Intelektuālais īpašums

Visas tiesības uz Servisu un tā saturu ir rezervētas SIA "Digital Retail". Jebkādas preču zīmes un cita veida intelektuālais īpašums (tai skaitā arī Servisa vietnes dizains un programmas kods) ir mūsu vai attiecīgo trešo personu (piemēram, WebMoney Transfer) īpašums, un Jums nav tiesību bez rakstiskas atļaujas no attiecīgā īpašnieka puses to jebkādā veidā lietot, izmantot vai pārveidot.


Mūsu atbildības apmēri

SIA “Digital Retail” ir maksājuma iestāde, kas darbojas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā ietvaros, mums ir saistošas un mēs pildām prasības kas izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma attiecībā uz noziedzīgi iegūto līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Atcerieties, ka jau sākotnēji un arī turpmāk mēs nekādā veidā neuzņemamies atbildību par netiešiem un nejaušiem zaudējumiem, kas Jums vai jebkurām ar Jums saistītām trešajām personām varētu būt radušies saistībā ar Servisa izmantošanu. Mēs atzīsim tikai no savas puses Jums tīši nodarītus tiešus zaudējumus, ja tādi faktiski būs bijuši un no Jūsu puses ir objektīvi pierādāmi.

Mēs atsakāmies atbildēt Jums vai jebkurām ar Jums saistītām trešajām personām par jebkādiem zaudējumiem, neatkarīgi no to rašanās, kas saistās ar WebMoney Transfer sistēmas un Servisa noteikumu izmaiņām, publiskas varas rīkojumu un attiecīgu tiesību aktu prasību izpildi, pārtraukumiem elektroapgādes tīklos, sakaru darbības traucējumiem, jebkādiem citiem notikumiem, kas objektīvi ir ārpus mūsu kontroles robežām.

Jebkādas Jūsu varbūtējās attiecības ar trešajām personām uz mums neattiecas. Tikai Jūs personīgi atbildat par pretenzijām, kas no trešajām personām saņemtas.


Jūsu pienākumi

Serviss izmantojams tikai labā ticībā un tiesiskiem mērķiem.

Visā Servisa lietošanas laikā Jums ir pienākums garantēt Servisa labticīgu lietošanu no savas puses. Jums ir pienākums sadarboties ar mums, ja mēs vēlamies papildus noskaidrot Jūsu darbību motīvus, izmantojot Servisu.

Jūs apņematies vienmēr ievērot nepieciešamos un pietiekamos (tai skaitā, drošības – Jūsu paroles, personas datu, u.c. sensitīvas informācijas konfidencialitātes) pasākumus, izmantojot Servisu, lai objektīvi izvairītos no potenciālo zaudējumu rašanās.

Vienmēr pārliecinieties, ka Servisu Jums nodrošinām tieši mēs ar tīmekļa vietnes www.webmoney.lv palīdzību, sekojot adrešu laukam Jūsu tīmekļa pārlūka programmā.


Pretenzijas, sūdzības

Gadījumā, ja neesat apmierināts ar servisu, aicinām Jūs rakstīt uz e-pasta adresi support@webmoney.lv, izklāstot pretenziju būtību. Mēs apņemamies Jums 14 dienu laikā atbildēt.


Personas datu apstrāde

Personas dati, ko no Jums mēs saņemsim lietojot Servisu, tiks apstrādāti Latvijas Republikā un uz ārvalstīm nodoti netiks.


Servisa termiņi un nosacījumi

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis mums visu nepieciešamo informāciju saistībā iecerēto Servisu, mēs apliecinām, ka tas Jums tiks nodrošināts 3 (trīs) darba dienu laikā no informācijas saņemšanas brīža.

Jebkādu šaubu un neskaidrību gadījumā mēs ar Jums sazināsimies, lai tās novērstu, vienpusēji pagarinot Servisa sniegšanas termiņu.

Mēs atturēsimies no Servisa piegādes, ja pastāvēs jebkādas šaubas par Servisa un/ vai tā rezultātu izlietošanas leģitimitāti.